JURIDISKA OMNÄMNANDEN AV PROGRAMVARA

Freeware

Du har komplett programvara för en obegränsad tid. Du kan använda denna programvara gratis.

Licensavtal

Du är fri att kopiera den, eller distribuera den för en ideell.

Shareware

Du har fullständig programvara för en begränsad provperiod: detta är inte en demoversion som stör vissa viktiga funktioner som att lägga till dataredigering eller radering... eller fiktiv datahantering: Du erbjuds att testa programvaran under en 30-dagars provperiod: Denna programvara är inte gratis och distribueras som ett shareware. Om den är lämplig för dig efter din provperiod måste du betala den begärda licensen. Du kommer att få din licens (aktiveringskod) direkt efter onlineköp.

Licensavtal

Elektroniskt validera denna licens kommer att ta bort ditt godkännande av alla villkor som definieras nedan. Licensen utgör under inga omständigheter en försäljning av programvaran eller en kopia av den. Du samtycker till att följa villkoren i denna licens. Om du inte håller med om villkoren i denna licens bör du inte validera den elektroniskt och därför inte installera programvaran på din dator.

Artikel 1
a. Användaren hänvisar till den person (fysiska eller juridiska) som installerade programvaran på sin datorb. Redaktören/författaren hänvisar till
EuropeSoftwares.c. Denna licens utgör inte en försäljning av programvaran eller en kopia av den.

Artikel 2
En licens, icke-exklusiv och icke-överförbar, beviljas dig för att kunna använda programvaran under obegränsad tid, med undantag för licenser för programvara som säljs schablonmässigt och som är etablerade för en angiven, förnybar period.


Artikel 3
Det är strängt förbjudet: a. För att ändra eller försöka ändra programvaran helt eller delvis, b. Att ta isär eller försöka ta isär programvaran,c. För att dekompilera eller rekonstruera programvaran, d. för att ta bort eller försöka ta bort upphovsrätten nämner i programvaran, e. Att hyra programvaran, om du gör en av de åtgärder i artikel 3 CI-DESSUS, dina rättigheter är automatiskt resilised. DENNA UPPSÄGNING ÄR UTÖVER DE STRAFFRÄTTSLIGA, CIVILRÄTTSLIGA ELLER ANDRA RÄTTSMEDEL SOM ÄR TILLGÄNGLIGA FÖR FÖRLAGET/FÖRFATTAREN.Artikel 4
Utgivaren/författaren förbehåller sig rätten att ingripa i programvaran, att korrigera den, anpassa den och/eller göra ändringar.


Artikel 5
Det erinras om att denna programvara används under ditt eget ansvar och kontroll. Redaktören/författaren garanterar inte att funktionerna i denna programvara och att de uppfyller dina behov eller att programvarans funktion kommer att vara oavbruten och felfri.


Artikel 6
Utgivaren/författaren får under några omständigheter inte hållas ansvarig för någon skada (inklusive men inte begränsat till, direkt eller indirekt skada som orsakats av förlust av kommersiella vinster, avbrott i verksamheten, förlust av affärsinformation eller annan ekonomisk förlust) till följd av användning eller oförmåga att använda programvaran. Redaktören / författaren påminner dig om att för alla datorsystem, är det starkt rekommenderat att göra en daglig, veckovis och månatlig säkerhetskopiering för att bevara integriteten hos data.


Artikel 7
Programvaran tillhandahålls och licensieras "TEL QUEL", utan någon garanti av något slag, uttryckliga eller tysta, inklusive, utan begränsning, implicita garantier för marknadsvärde och anpassningsförmåga för särskilda ändamål. Resultaten eller prestandan hos programvaran antas helt av användaren.


Artikel 8
Utgivaren/författaren kan när som helst återkalla denna licens genom att meddela användaren om programvaran. Användaren kan säga upp licensen genom att förstöra eller radera en kopia av programvaran.


Artikel 9
Programvara skyddas av internationella förlags-/författarrättsregler och fördrag. Utgivaren/författaren, eller dess potentiella rättighetshavare, är ensam innehavare av alla immateriella rättigheter till programvaran. Användaren drar endast nytta av de användarrättigheter som anges i den här licensen, med undantag för alla andra. Användaren måste därför behandla programvaran som alla andra produkter som skyddas av utgivarens/författarens rätt (till exempel en bok eller ett videoband).


Artikel 10
Användaren, som licenstagare, äger det medium på vilket programvaran är registrerad eller installerad, men utgivaren/ författaren äger ändå den programvara som lagras på det ursprungliga mediet och alla dess kopior, oavsett i vilken form eller det medium på vilket originalet och andra kopior kan sparas.


Artikel 11
Denna licens kommer automatiskt att sägas upp om villkoren i licensen inte följs. I det här fallet samtycker användaren till att omedelbart förstöra programvaran, liksom säkerhetskopian som kunde ha gjorts.

Demonstration

Du har komplett programvara för en obegränsad provperiod: detta är en demoversion som begränsar vissa viktiga funktioner som att lägga till ändring eller radering av data ... eller fiktiv datahantering: Du erbjuds att testa programvaran gratis. Om den är lämplig för dig efter din provperiod måste du betala den begärda licensen. Du kommer att få din licens (aktiveringskod) direkt efter onlineköp.

Licensavtal (identisk shareware)

Datavetenskap och frihet Respektera din anonymitet: Dina data kommer aldrig att utbytas. Författaren EuropeSoftwares är angelägen om att respektera individuella friheter och huvudsakligen lagen av den 6 januari 1978 (om datorer och friheter).