DE ALLMÄNNA VILLKOREN FÖR FÖRSÄLJNING AV WEBBPLATSREFERENSER

Artikel 1: Syfte

Försäljningsvillkoren som beskrivs nedan beskriver EuropeSofts rättigheter och skyldigheter med avseende på dess referenstjänst.

Alla tjänster som utförs av EuropeSoftwares på uppdrag av en i-kund,därför att kunden har blivit medveten om dessa villkor och att han till fullo följer sammavillkor. Kunden avsäger sig därmed alla tillämpningar av sina möjliga köpvillkor.

En av prestatjoner är att presentera adressen till din webbplats till 100 internationella sökmotorer och kataloger. Den andra tjänsten är att presentera adressen till webbplatsen för din webbplats för Googles sökmotor i de200 länder där den finns.

Referensens kvalitet beror på användarens indata, webbplatsens egenskaper, dess innehåll och referensfrekvensen. Ansvaret för företaget EuropeSoftwares kommer inte attgenomföras vid en dålig rangordning av den refererade webbplatsen. Frötider beror på sökmotorer och kataloger, är inkompressiva och kan ta flera veckor.

Artikel 2: Pris

Allaprestatjoner som beställs av en kund till EuropeSoftwares beror av samma kund, inklusive vid avbokning av kunden innan tjänsten utförs.

Artikel 3: Betalningsvillkor

Utbetalning av förmåner sker före varjehandling. Betalningen görs: antingen med check eller med kreditkort. Inga utskick av kontanter kommer att accepteras.

Artikel 4: force majeure

EuropeSoftwares ansvar kan inte genomföras om denbeställda tjänsten inte verkställs eller försenas ellerförsenas. Force majeure innebär därför varje yttre händelse, ogenomträngligoch oemotståndlig i den mening som avses i artikel 1148 i civillagen.
Ainsi, la société  EuropeSoftwares är således inte ansvarigt, särskilt inte i händelse av en olycka, serverfel, datorfel, samt i händelse av helt eller delvis strejker av något slaggenom att spåra en välfungerande verksamhet för företaget EuropeSoftwares,såsom strejker av transport, posttjänster, energileverantörer, telekommunikation, etc.
Förekomsten av ett fall av force majeure innebär att EuropeSofts genomförande avbrytsav orderns avtalsenliga skyldigheter eller de nuvarande försäljningsvillkoren.

Artikel 5: Materiell kompetens

Alla tvister som rör tolkningen och verkställandet av dessa allmännaförsäljningsvillkor omfattas av fransk rätt.
I avsaknad av en uppgörelse i godo kommer tvisten att väckas vid handelsdomstolen i Strasbourg (FRANKRIKE) - utom i händelse av en tvist med en enskild person, i vilket fall tvisten kommer att väckas vid handelsdomstoleneller handelsdomstolenberoende på tvistens ursprung.

Datavetenskap och frihet Respektera din anonymitet: Dina data kommer aldrig att utbytas. Författaren EuropeSoftwares är angelägen om att respektera individuella friheter och huvudsakligen lagen av den 6 januari 1978 (om datorer och friheter).