DE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN REFERENTIES VAN DE WEBSITE

Artikel 1: Voorwerp

De onderstaande verkoopvoorwaarden beschrijven de rechten en plichten van EuropeSoftwares met betrekking tot de verwijzingsdienst.

Elke dienst die EuropeSoftwares namens een i-klant verricht,is daarom bekend gemaakt dat de klant op de hoogte is gebracht van deze algemene voorwaarden en dat hij zich volledig aan dezelfde voorwaardenhoudt. De klant ziet dus af van elke toepassing van zijn mogelijke koopvoorwaarden.

Een van de prestationen is om het adres van uw website te presenteren aan 100 internationale zoekmachines en mappen. De andere dienst is om het adres van de website van uw website te presenteren aan de Zoekmachine van Google in de200 landen waar deze aanwezig is.

De kwaliteit van de verwijzing is afhankelijk van de input van de gebruiker, de kenmerken van de site, de inhoud en de frequentie van verwijzing. De aansprakelijkheid van Het bedrijf EuropeSoftwares zal nietworden geïmplementeerd in het geval van het verkrijgen van een slechte ranking van de genoemdesite. Seed tijden zijn afhankelijk van zoekmachines en mappen, zijn onsamendrukbaar en kan enkele weken duren.

Artikel 2: Prijs

Elke prestation die door een klant aan EuropeSoftwares wordt besteld, is verschuldigd door diezelfde klant, ook in geval van annulering door de klant voordat de service wordt uitgevoerd.

Artikel 3: Betalingsvoorwaarden

De betaling van uitkeringen vindt plaats vóór eenhandeling. De betaling wordt gedaan: met een cheque of creditcard. Er wordt geen mailing van contant geld geaccepteerd.

Artikel 4: overmacht

De aansprakelijkheid van EuropeSoftwares kan niet worden uitgevoerd indien de niet-uitvoering ofvertraging in de uitvoering van de bestelde dienst of van een van de in dezeverkoopvoorwaarden beschreven verplichtingen voortvloeit uit een geval van overmacht. Als zodanig betekent onder overmacht elke externe gebeurtenis, ondoordringbaaren onweerstaanbaar in de zin van artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboek.
Ainsi, la société  EuropeSoftwares is dus niet verantwoordelijk, met name in geval van een ongeval, serverfout, computerstoring, evenals in het geval van geheel of gedeeltelijke stakingen van welke aard dan ookdoor hetbijhouden van de goede werking van de activiteiten van The Company EuropeSoftwares,zoals stakingen van vervoer, postdiensten, energieleveranciers, telecommunicatie, enz.
Het optreden van een geval van overmacht heeft tot gevolg dat de uitvoeringdoor EuropeSoftwares vande contractuele verplichtingen van de bestelling of de huidige verkoopvoorwaarden wordt opgeschort.

Artikel 5: Materiële bekwaamheid

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie en uitvoering van deze algemeneverkoopvoorwaarden is onderworpen aan het Franse recht.
Bij gebrek aan een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de Rechtbank van Straatsburg (FRANKRIJK) - behalve in het geval van een geschil met een persoon, in welk geval het geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbank van Koophandelof de handelsrechtbank, afhankelijk van de oorsprong van hetgeschil.

Informatica en vrijheid Respecteer uw anonimiteit: uw gegevens zullen nooit worden uitgewisseld. De auteur EuropeSoftwares houdt zich bezig met de eerbiediging van de individuele vrijheden en vooral met betrekking tot de wet van 6 januari 1978 (met betrekking tot computers en vrijheden).