਀ ਀㰀洀攀琀愀 栀琀琀瀀ⴀ攀焀甀椀瘀㴀䌀漀渀琀攀渀琀ⴀ吀礀瀀攀 挀漀渀琀攀渀琀㴀∀琀攀砀琀⼀栀琀洀氀㬀 挀栀愀爀猀攀琀㴀甀渀椀挀漀搀攀∀㸀 ਀㰀琀椀琀氀攀㸀䌀漀渀搀椀琀椀漀渀猀 最渀爀愀氀攀猀 搀攀 瘀攀渀琀攀㰀⼀琀椀琀氀攀㸀 ਀ ਀ ਀

ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΊ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙς ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΏΛΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ

Το λογισμικό είναι διαθέσιμο για download (δωρεάν λογισμικό ή਀猀栀愀爀攀眀愀爀攀⤀ 글 됀뤃넃렃괃쌃뤃밃뼃 쌀딃 넀쀃딃씃렃딃꼃넃숃 쌀촃봃됃딃쌃뜃 ⠀관먃됃뼃쌃뜃 딀쀃꼃됃딃뤃븃뜃숃⤃ 대뤃넃 됀줃섃딃갃봃 αξιολόγηση.

Η λήψη λογισμικού εξαρτάται από μέρος της τρέχουσας υποδομής਀딀쀃뤃먃뼃뤃봃줃봃꼃넃숃 먀넃뤃밃괃섃뼃숃 쐀뜃숃 관묃묃딃뤃젃뜃숃 씀묃뼃쀃뼃뤃뜃밃괃봃줃봃 밀괃쌃줃봃⸃ ꐀ뼃 묀뼃댃뤃쌃밃뤃먃찃 προστατεύεται από διεθνείς κανονισμούς και συνθήκες πνευματικής ιδιοκτησίας και਀쀀봃딃씃밃넃쐃뤃먃긃숃 뤀됃뤃뼃먃쐃뜃쌃꼃넃숃⸃㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀攀氀㸀需 쀀츃묃뜃쌃뜃 묀뼃댃뤃쌃밃뤃먃뼃촃 됀딃봃 관윃딃뤃Ⰳ 쌀딃 먀넃밃꼃넃 쀀딃섃꼃쀃쐃줃쌃뜃Ⰳ 준숃 αποτέλεσμα τη μεταβίβασητης αναπαραγωγής, της εκπροσώπησης, της εκμετάλλευσης਀먀넃뤃 대딃봃뤃먃찃쐃딃섃넃 쐀줃봃 가씃묃줃봃 됀뤃먃넃뤃줃밃갃쐃줃봃 쀀뼃씃 넀봃넃댃봃줃섃꼃똃뼃봃쐃넃뤃 글 봀넃 대봃줃섃꼃똃뼃씃봃 쀀뼃뤃뼃숃 συμμετείχε στην υλοποίηση του λογισμικού. Συνεπώς, ο αγοραστής επιτρέπεται να਀딀댃먃넃쐃넃쌃쐃긃쌃딃뤃 먀넃뤃 봀넃 윀섃뜃쌃뤃밃뼃쀃뼃뤃긃쌃딃뤃 밀찃봃뼃 밀꼃넃 쀀딃섃뤃뼃윃긃 쀀넃섃넃됃딃꼃댃밃넃쐃뼃숃쐃뼃씃 προγράμματος που έχει ληφθεί σε έναν υπολογιστή. Ωστόσο, γενικά θεωρείται ότι ο਀먀촃섃뤃뼃숃 윀섃긃쌃쐃뜃숃 렀넃 딀꼃봃넃뤃 쌀딃 렀괃쌃뜃 봀넃 먀갃봃딃뤃 관봃넃 됀딃촃쐃딃섃뼃 넀봃쐃꼃댃섃넃옃뼃Ⰳ 대뤃넃 묀찃댃뼃씃숃 δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ή αρχειοθέτησης. Φυσικά στην περίπτωση των਀洀甀氀琀椀ⴀ瀀氀 넀댃뼃섃츃봃 넀됃딃뤃뼃됃찃쐃뜃쌃뜃숃뼃 넀댃뼃섃넃쌃쐃긃숃 렀넃 딀꼃봃넃뤃 쌀딃 렀괃쌃뜃 봀넃 딀댃먃넃쐃넃쌃쐃긃쌃딃쐃딃 쐀뼃 λογισμικό σε τόσα στοιχεία που αγοράζονται άδειες.

Η λήψη για το λογισμικό είναι διαθέσιμη πριν από την πληρωμή.਀需 됀뤃넃됃뤃먃넃쌃꼃넃 묀긃젃뜃숃 쌀넃숃 딀쀃뤃쐃섃괃쀃딃뤃 봀넃 딀묃괃댃븃딃쐃딃 쐀뼃 묀뼃댃뤃쌃밃뤃먃찃 쀀섃뤃봃 넀쀃찃 쐀뜃봃 넀댃뼃섃갃⸃ Το λογισμικό διανέμεται σύμφωνα με τη λειτουργία shareware (Δοκιμάστε πριν਀넀댃뼃섃갃쌃딃쐃딃⤃⸀ 鰀쀃뼃섃딃꼃쐃딃 봀넃 먀넃쐃딃눃갃쌃딃쐃딃 쐀뼃 묀뼃댃뤃쌃밃뤃먃찃 밀딃 쐀뜃봃 딀씃먃넃뤃섃꼃넃 쌀넃숃⸃ 鼀 윀섃긃쌃쐃뜃숃 κάνει λήψη του λογισμικού ή του λογισμικού που αποκτήθηκε χρησιμοποιώντας το਀쀀섃줃쐃찃먃뼃묃묃뼃 栀琀琀瀀⸀ 销갃봃 대뤃넃 먀갃쀃뼃뤃뼃 묀찃댃뼃봃넃 쌀씃봃됃딃렃딃꼃 쐀딃묃괃쌃딃뤃 관봃넃숃 윀섃긃쌃쐃뜃숃 됀딃봃 렀넃 μπορούσε να μεταφορτώσει το λογισμικό, μπορούν ακόμα να έρθουν σε επαφή με την਀딀븃씃쀃뜃섃괃쐃뜃쌃뜃 쀀딃묃넃쐃츃봃 밀넃숃 밀괃쌃줃 쐀뼃씃 뜀묃딃먃쐃섃뼃봃뤃먃뼃촃 쐀넃윃씃됃섃뼃밃딃꼃뼃씃⸃ 需 묀긃젃뜃 쌀넃숃 됀꼃봃딃뤃 쐀뼃 δικαίωμα να δωρεάν ενημερώσεις.

Η χρέωση της
਀쌀촃밃눃넃쌃뜃숃 대꼃봃딃쐃넃뤃밃딃쐃갃 쐀뜃봃 딀쀃뤃먃촃섃줃쌃뜃 쐀뜃숃 넀댃뼃섃갃숃 넀쀃딃씃렃딃꼃넃숃 밀딃 됀씃봃넃쐃찃쐃뜃쐃넃 ηλεκτρονικής επικύρωσης. Η παραλαβή της παράδοσης (λογισμικό) είναι਀뜀묃딃먃쐃섃뼃봃뤃먃긃⸃ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀攀氀㸀ꀀ넃섃갃됃뼃쌃뜃 먀넃뤃 쀀넃섃넃묃넃눃긃㰃⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀攀氀㸀㰀戀爀㸀 Ο συγγραφέας αναλαμβάνει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να μεταδώσει το κλειδί਀넀쀃뼃먃섃씃쀃쐃뼃댃섃갃옃뜃쌃뜃숃 쌀쐃뼃 쌀씃봃쐃뼃밃찃쐃딃섃뼃 윀섃뼃봃뤃먃찃 됀뤃갃쌃쐃뜃밃넃Ⰳ밀찃묃뤃숃 뜀 쀀넃섃넃댃댃딃묃꼃넃 넀댃뼃섃갃숃 επικυρωθεί από τον πελάτη. Τα εκτιμώμενα χρονικά πλαίσια για τη λήψη δεδομένων਀됀꼃봃뼃봃쐃넃뤃 밀찃봃뼃 준숃 관봃됃딃뤃븃뜃Ⰳ 먀넃뤃 쐀씃윃찃봃 먀넃렃씃쌃쐃딃섃긃쌃딃뤃숃 됀딃봃 됀꼃봃뼃씃봃 쌀쐃뼃봃 넀댃뼃섃넃쌃쐃긃 쐀뼃 δικαίωμα να ακυρώσει την πώληση, να αρνηθεί τα εμπορεύματα ή να διεκδικήσει਀넀쀃뼃똃뜃밃꼃줃쌃뜃⸃ 鼀쀃뼃뤃넃됃긃쀃뼃쐃딃 넀븃꼃줃쌃뜃 대뤃넃 밀뜃 쌀씃밃밃찃섃옃줃쌃뜃 글 관묃묃딃뤃젃뜃 쀀넃섃갃됃뼃쌃뜃숃 딀봃찃숃 προϊόντος, είτε με λήψη είτε με παράδοση, εάν έχει προγραμματιστεί, θα πρέπει਀봀넃 씀쀃뼃눃묃뜃렃딃꼃 딀봃쐃찃숃 밀뤃넃숃 딀눃됃뼃밃갃됃넃숃 넀쀃찃 쐀뜃봃쀃넃섃갃됃뼃쌃뜃 쐀뼃씃쀃섃뼃쨃찃봃쐃뼃숃⸃㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀攀氀㸀ꀀ딃섃뤃쀃쐃츃쌃딃뤃숃 쐀씃윃넃꼃넃숃 먀넃뤃 넀봃줃쐃괃섃넃숃 눀꼃넃숃㰃⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀猀瀀愀渀 lang=el>
਀鼀 됀뜃밃뤃뼃씃섃댃찃숃 넀쀃뼃됃딃쌃밃딃촃딃쐃넃뤃 넀쀃찃 쐀뜃봃 씀쀃뼃윃섃괃줃쌃뜃 쀀넃섃갃됃뼃쌃뜃숃 대뤃넃 찀묃딃숃 쐀뤃숃 쐀씃윃넃꼃넃 먀넃뤃 ανωτέρα βία περιπτώσεις.

Τιμές πώλησης και χρόνοι πληρωμής
਀鼀뤃 쐀뤃밃괃숃 쀀뼃씃 딀밃옃넃봃꼃똃딃뤃 뼀 쌀씃봃쐃갃먃쐃뜃숃 윀섃딃츃봃뼃봃쐃넃뤃 밀딃 눀갃쌃뜃 쐀뤃숃 쐀뤃밃괃숃 쀀뼃씃 뤀쌃윃촃뼃씃봃 κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Ο συγγραφέας μπορεί να αλλάξει τους ρυθμούς του਀넀봃갃 쀀갃쌃넃 쌀쐃뤃댃밃긃⸃ ꐀ뼃 쐀뤃밃뼃묃찃댃뤃뼃 됀뤃넃먃넃봃뼃봃꼃똃딃쐃넃뤃 먀넃쐃찃쀃뤃봃 쀀넃섃넃댃댃딃묃꼃넃숃⸃ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀㸀㰀戀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀攀氀㸀鄀쀃뼃렃딃밃넃쐃뤃먃찃ꀃ 㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀戀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀攀氀㸀㰀戀爀㸀 Προτεραιότητας Η μεταβίβαση της κυριότητας των εμπορευμάτων που μεταφορτώθηκε,਀쀀넃섃넃됃찃렃뜃먃딃 먀넃뤃 쀀넃섃넃됃찃렃뜃먃딃 넀봃넃쌃쐃괃묃묃딃쐃넃뤃 밀괃윃섃뤃 쐀뜃봃 쀀묃긃섃뜃 먀넃쐃넃눃뼃묃긃 쐀뜃숃 쐀뤃밃긃숃 넀쀃찃 τον αγοραστή χωρίς να επηρεάζεται η μεταβίβαση των κινδύνων.

Εγγυήσεις
਀销먃쐃찃숃 넀쀃찃 쐀뜃 봀뼃밃뤃먃긃 딀댃댃촃뜃쌃뜃 관봃넃봃쐃뤃ꀃ 먀섃씃옃츃봃 딀묃넃쐃쐃줃밃갃쐃줃봃 쀀뼃씃 쀀섃뼃먃촃쀃쐃뼃씃봃 넀쀃찃 쐀넃 άρθρα 1641 και σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, τα πωλούμενα προϊόντα επωφελούνται਀넀쀃찃 딀댃댃촃뜃쌃뜃 쐀뼃씃 딀먃됃찃쐃뜃⸃ 鼀뤃 딀댃댃씃긃쌃딃뤃숃 넀씃쐃괃숃 딀꼃봃넃뤃 넀쀃뼃먃묃딃뤃쌃쐃뤃먃갃 대뤃넃 뼀쀃뼃뤃넃됃긃쀃뼃쐃딃 άλλη εγγύηση, ιδίως, οποιασδήποτε εγγύησης αποτελεσμάτων ως προς την਀뤀먃넃봃뼃쀃뼃꼃뜃쌃뜃 쐀줃봃 딀뤃됃뤃먃츃봃쌃쐃뼃뤃윃딃꼃줃봃 쐀뼃씃 쀀딃묃갃쐃뜃⸃ ꌀ딃 찀묃딃숃 쐀뤃숃 쀀딃섃뤃쀃쐃츃쌃딃뤃숃 쀀뼃씃 καλύπτονται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, η ευθύνη του δημιουργού਀쀀딃섃뤃뼃섃꼃똃딃쐃넃뤃 쌀딃 딀먃딃꼃봃딃숃 쀀뼃씃 넀봃넃옃괃섃뼃봃쐃넃뤃 딀묃묃딃꼃젃딃뤃 넀쀃뼃똃뜃밃꼃줃쌃뜃숃 대뤃넃 뼀쀃뼃뤃넃됃긃쀃뼃쐃딃 άλλη ζημία, ανεξάρτητα από την πηγή, που υπέστη ο πελάτης.

Bedige
਀鼀뤃 딀댃윃츃섃뤃딃숃 딀먃묃뼃댃괃숃 대꼃봃뼃봃쐃넃뤃 쌀쐃뼃 쌀쀃꼃쐃뤃 쐀뼃씃 쌀씃댃댃섃넃옃괃넃⸃ ꌀ딃 쀀딃섃꼃쀃쐃줃쌃뜃 됀뤃넃옃줃봃꼃넃숃 σχετικά με την εκτέλεση σύμβασης πώλησης ή την πληρωμή της τιμής, το Εμπορικό਀鐀뤃먃넃쌃쐃긃섃뤃뼃 쐀뼃씃 ꌀ쐃섃넃쌃눃뼃촃섃댃뼃씃 ⠀錀鄃鬃鬃餃鄃⤃ 렀넃 딀꼃봃넃뤃 뜀 밀찃봃뜃 됀뤃먃넃뤃뼃됃뼃쌃꼃넃 넀봃딃븃갃섃쐃뜃쐃넃 넀쀃찃 τον τόποπαράδοσης και τον τρόπο πληρωμήςπου έγινε δεκτός. Εκτός από ειδικές και਀대섃넃쀃쐃괃숃 쌀씃밃옃줃봃꼃딃숃Ⰳ 먀갃렃딃 쀀넃섃넃댃댃딃묃꼃넃 넀븃뤃뼃쀃뼃뤃딃꼃 쀀묃긃섃줃숃 쐀뜃봃 쐀긃섃뜃쌃뜃 쐀줃봃 대딃봃뤃먃츃봃 찀섃줃봃 πώλησης του δημιουργού, παρά τον αντίθετο όρο που περιέχεται στους δικούς਀쐀뼃씃찃섃뼃씃숃 먀넃뤃 쀀섃뼃쬃쀃뼃렃괃쌃딃뤃숃 넀댃뼃섃갃숃⸃㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀栀㄀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀攀氀㸀销뤃됃뤃먃긃 쀀딃섃꼃쀃쐃줃쌃뜃 넀됃딃뤃츃봃 밀딃댃갃묃뼃씃 찀댃먃뼃씃 ⠀䔀一吀刀䔀倀刀䤀匀䔀⤀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀栀㄀㸀 ਀㰀瀀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀攀氀㸀鄀씃쐃찃쐃뼃 딀꼃됃뼃숃 가됃딃뤃넃숃 딀꼃봃넃뤃 딀뤃됃뤃먃갃 넀옃뤃딃섃줃밃괃봃뼃 먀넃뤃 쀀딃섃뤃뼃섃꼃똃딃쐃넃뤃 σε εταιρείες και ιδιαίτερα σε όλες τις τοποθεσίες της ίδιας εταιρείας. Οι਀가됃딃뤃딃숃 넀씃쐃괃숃 먀넃렃뼃섃꼃똃뼃봃쐃넃뤃 대뤃넃 관봃넃 관쐃뼃숃⸃ ꌀ뜃밃딃뤃츃쌃쐃딃 찀쐃뤃 뜀 쀀묃뜃섃줃밃긃 관윃딃뤃 넀봃츃쐃넃쐃뼃 όριο, δηλαδή από έναν ορισμένο αριθμό αδειών χρήσης που αγοράστηκαν, η πληρωμή਀쀀넃섃넃밃괃봃딃뤃 뜀 꼀됃뤃넃 넀봃딃븃갃섃쐃뜃쐃넃 넀쀃찃 쐀뼃봃 넀섃뤃렃밃찃 쐀줃봃 넀됃딃뤃츃봃 윀섃긃쌃뜃숃 쀀뼃씃 딀쀃뤃렃씃밃딃꼃쐃딃⸃㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀㸀㰀椀㸀㰀猀瀀愀渀 氀愀渀最㴀攀氀 猀琀礀氀攀㴀✀昀漀渀琀ⴀ猀椀稀攀㨀㄀ ⸀ 瀀琀㬀挀漀氀漀爀㨀最爀愀礀✀㸀销쀃뤃쌃쐃긃밃뜃 먀넃뤃 딀묃딃씃렃딃섃꼃넃 υπολογιστών Σεβαστείτε την ανωνυμία σας: Τα δεδομένα σας δεν θα ανταλλαγούν਀쀀뼃쐃괃⸃ 鼀 쌀씃댃댃섃넃옃괃넃숃 䔀甀爀漀瀀攀匀漀昀琀眀愀爀攀猀 넀쌃윃뼃묃딃꼃쐃넃뤃 밀딃 쐀뼃 쌀딃눃넃쌃밃찃 쐀줃봃 넀쐃뼃밃뤃먃츃봃 딀묃딃씃렃딃섃뤃츃봃 και κυρίως του νόμου της 6ης Ιανουαρίου 1978 (σχετικά με τους υπολογιστές και਀쐀뤃숃 딀묃딃씃렃딃섃꼃딃숃⤃⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀椀㸀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀⼀搀椀瘀㸀 ਀㰀⼀戀漀搀礀㸀 ਀㰀⼀栀琀洀氀㸀