OGÓLNE WARUNKI WYSYŁKI CDS

Artykuł 1: Przedmiot

Warunki sprzedaży opisane poniżej szczegółowo opisują prawa i obowiązki EuropeSoftwares w odniesieniu do dostarczania płyt CD pocztą.

Wszelkie wyniki wykonywane przez EuropeSoftwares w imieniu klienta oznaczają zatem, że klient został poinformowany o niniejszych warunkach sprzedaży i że w pełni przestrzega tych samych warunków. W ten sposób klient zrzeka się wszelkich zastosowań swoich możliwych warunków zakupu.

Usługa polega na mailingu najnowszych wersji całego oprogramowania, a także bonusy, wygrawerowane na płycie CD, od firmy EuropeSoftwaresEuropeSoftwares nadal stara się skrócićczas przetwarzania i dostawy tak szybko, jak tomożliwe, ale jest zależna od międzynarodowych agencji pocztowych, a zatem nie jest w stanie zagwarantować i zobowiązać się do krótkich terminów dostaw międzynarodowych.

Artykuł 2: Cena

Każda usługa zamówiona przez klienta na rzecz EuropeSoftwares jest należna przez tego samego klienta, w tym w przypadku anulowania przez klienta przed wykonaniem usługi.

Artykuł 3: Warunki płatności

Świadczenia są rozliczane przed dokonaniem jakichkolwiek świadczeń. Płatnośćdokonywana jest czekiem lub kartą kredytową. W 1939 roku nie można wyliczeniem gotówki.

Artykuł 4: siła wyższa

Odpowiedzialność EuropeSoftwares nie może być zrealizowana, jeżeli niewykonanie lub wznowieniewykonaniazamówionej usługi lub któregokolwiek z zobowiązań opisanych w niniejszych warunkach sprzedaży wynika z przypadku siły wyższej. W związku z tym działanie siły wyższej oznacza każde zdarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i niereprezentatywny wrozumieniu art.
Tak więc EuropeSoftwares nie ponosi odpowiedzialności, zwłaszcza w przypadku wypadku, błędu serwera, awarii komputera, a także w przypadku całkowitego lub częściowego strajku jakiegokolwiek rodzaju utrudniającego prawidłowefunkcjonowanie działalnościfirmy EuropeSoftwares,takiej jak strajki w transporcie, usługach pocztowych, dostawcach energii, telekomunikacji itp.
Wystąpienie siły wyższej skutkuje zawieszeniem wykonania przez   EuropeSoftwares  zobowiązań umownych wynikających z zamówienia lub niniejszych warunków sprzedaży.

Artykuł 5: Kompetencje materialne

Wszelkie spory dotyczące interpretacji i wykonania niniejszych warunków sprzedażypodlegają prawu francuskiemu.
W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia spór zostanie wniesiony do Trybunału Handlowego w Strasburgu (FRANCJA) – z wyjątkiem sporu z osobą fizyczną, w którym to przypadku spór zostanie wniesiony do sądu cywilnego lubtrybuny handlowej wzależności od pochodzenia sporu.

Informatyka i wolność Szanuj swoją anonimowość: Twoje dane nigdy nie będą wymieniane. Autor EuropeSoftwares zajmuje się poszanowaniem swobód jednostki, a przede wszystkim ustawy z dnia 6 stycznia 1978r. (dotyczącej komputerów i wolności).