DE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MAILING CDS

Artikel 1: Voorwerp

De onderstaande verkoopvoorwaarden beschrijven de rechten en verplichtingen van EuropeSoftwares met betrekking tot de levering van cd's per post.

Elke prestatie van EuropeSoftwares in opdracht van een klant houdt dus in dat de klant op de hoogte is gebracht van deze verkoopvoorwaarden en dat hij zich volledig aan dezelfde voorwaarden houdt. De klant ziet dus af van elke toepassing van zijn mogelijke koopvoorwaarden.

De dienst bestaat uit het versturen van de nieuwste versies van alle software en bonussen, gegraveerd op een cd, van het bedrijf EuropeSoftwaresEuropeSoftwares probeert nog steeds deverwerkings- en levertijden zo snel mogelijk teverkorten, maar is afhankelijk van internationale postkantoren en kan daarom geen korte deadlines voor internationale leveringen garanderen en vastleggen.

Artikel 2: Prijs

Elke service die door een klant aan EuropeSoftwares wordt besteld, is verschuldigd door diezelfde klant, ook in geval van annulering door de klant voordat de service wordt uitgevoerd.

Artikel 3: Betalingsvoorwaarden

De uitkeringen worden verrekend voordat een uitkering wordt gemaakt. De betalinggebeurt: met een cheque of creditcard. Er wordt geen mailing van contant geld geaccepteerd.

Artikel 4: overmacht

De aansprakelijkheid van EuropeSoftwares kan niet worden toegepast indien de niet-uitvoering of retard in de uitvoering van de bestelde dienst of van een van de in dezeverkoopvoorwaarden beschreven verplichtingen voortvloeit uit een geval van overmacht. Als zodanig betekent overmacht elke externe, onvoorspelbare en onrepresible gebeurtenisin de zin van artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboek.
Ainsi, la société  EuropeSoftwares is dus niet verantwoordelijk, met name in geval van een ongeval, serverfout, computerstoring en in het geval van volledige of gedeeltelijke stakingen van welke aard dan ook die de goedewerking van de activiteiten van hetbedrijf EuropeSoftwares belemmeren,zoals stakingen van vervoer, postdiensten, energieleveranciers, telecommunicatie, enz.
Het optreden van een geval van overmacht heeft tot gevolg dat de prestaties   van EuropeSoftwares van de contractuele verplichtingen van de bestelling of de huidige verkoopvoorwaarden worden opgeschort.

Artikel 5: Materiële bekwaamheid

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie en uitvoering van deze verkoopvoorwaarden isonderworpen aan het Franse recht.
Bij gebrek aan een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de Rechtbank van Straatsburg (FRANKRIJK) - behalve in het geval van een geschil met een persoon, in welk geval het geschil zal worden voorgelegd aan de civiele rechter of decommerciëletribune, afhankelijk van de oorsprong van het geschil.

Informatica en vrijheid Respecteer uw anonimiteit: uw gegevens zullen nooit worden uitgewisseld. De auteur EuropeSoftwares houdt zich bezig met de eerbiediging van de individuele vrijheden en vooral met betrekking tot de wet van 6 januari 1978(met betrekking tot computers en vrijheden).