ΓΕΝΙΚΟΊ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙς ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΏΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΎ ΧΏΡΟΥ

Άρθρο 1: Αντικείμενο

Οι όροι και οι προϋποθέσεις πώλησης που περιγράφονται παρακάτω περιγράφουν λεπτομερώς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της EuropeSoftwares σε σχέση με την υπηρεσία διαχείρισης διαφημίσεων.

Οποιαδήποτε απόδοση εκτελείται από την EuropeSoftwares για λογαριασμό ενός client ως εκτούτου συνεπάγεται ότι ο πελάτης έχει ενημερωθεί για αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις πώλησης και ότι τηρεί πλήρως τους ίδιους όρους. Ως εκ τούτου, ο πελάτης παραιτείται από κάθε εφαρμογή των πιθανών όρων και προϋποθέσεων αγοράς του.

Το prestation αποτελείται από την ενοικίαση διαφημιστικού χώρου.  Η EuropeSoftwares κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αυξήσει τον αριθμό των οθονών στους διαφημιστικούς χώρους της, αλλά δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ελάχιστες ποσοστώσεις όσον αφορά τον αριθμό των αφισώντην εβδομάδα. Έχετε ένα περιβάλλον εργασίας για να δείτε την απόδοση του διαφημιστικού σας χώρου.

Άρθρο 2: Τιμή

Οποιαδήποτε υπηρεσία παραγγέλθηκε από πελάτη στην EuropeSoftwares οφείλεται από τον ίδιο πελάτη, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης ακύρωσης από το σύνδεσμοπριν από την εκτέλεση τηςυπηρεσίας.

Άρθρο 3: Όροι πληρωμής

Οι παροχές διακανονίζονται πριν από οποιαδήποτε παροχή. Η πληρωμή γίνεται: είτε με επιταγή είτε με πιστωτική κάρτα. Καμία αλληλογραφία μετρητών δεν θαγίνει δεκτή.

Άρθρο 4: ανωτέρα βία

Η ευθύνη της EuropeSoftwares δεν μπορεί να υλοποιηθεί εάν η μη εκτέλεση ή η καθυστέρηση στην εκτέλεση της παραγγελθείσας υπηρεσίας ή οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις που περιγράφονται σε αυτές τιςγενικέςπωλήσεις προκύπτουν από μια περίπτωση ανωτέρας βίας. Ως εκ τούτου, ως ανωτέρα βία σημαίνει κάθε εξωτερικό, απρόβλεπτο και ακαταμάχητο γεγονός κατά την έννοια του άρθρου 1148 του Αστικού Κώδικα. 
Έτσι, η EuropeSoftwares δεν ευθύνεται,ειδικά σε περίπτωση ατυχήματος, σφάλματος διακομιστή, βλάβης υπολογιστή, καθώς και σε περίπτωση ολικής ή μερικής απεργίας οποιουδήποτε είδους που εμποδίζει την ομαλή λειτουργία των δραστηριοτήτων της εταιρείας EuropeSoftwares,όπωςαπεργίες μεταφορών, υπηρεσιών επικοινωνίας,προμηθευτές ενέργειας, τηλεπικοινωνίες κ.λπ.
Η εμφάνιση περίπτωσης ανωτέρας βίας έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή της εκτέλεσης από την EuropeSoftwares των συμβατικών υποχρεώσεων της εντολής ή των παρόντων γενικών όρωνπώλησης.

Άρθρο 5: Ουσιώδης αρμοδιότητα

Κάθε διαφορά σχετική με την ερμηνεία και την εκτέλεση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων πώλησης υπόκειται στο γαλλικό δίκαιο.
Ελλείψει φιλικού ψηφίσματος, η διαφορά θα παραπεμφθεί στοΔικαστήριο της Επιτροπής του Στρασβούργου(ΓΑΛΛΙΑ) - εκτός από την περίπτωση διαφοράς με ιδιώτη, οπότε η διαφορά θα παραπεμφθεί στο αστικό δικαστήριο ή στο εμπορικό δικαστήριο ανάλογα με την προέλευση της διαφοράς.

Επιστήμη και ελευθερία υπολογιστών Σεβαστείτε την ανωνυμία σας: Τα δεδομένα σαςδεν θα ανταλλαγούν ποτέ. Ο συγγραφέας EuropeSoftwares ασχολείται με το σεβασμό των ατομικών ελευθεριών και κυρίως του νόμου της 6ης Ιανουαρίου 1978 (σχετικά με τους υπολογιστές και τις ελευθερίες).